x- -x 1){ $option_name = explode(",",$tmp[1]); } } //print $option_name; //print $option_id; ?> $v){ if($option_name){ if(in_array($v['name'],$option_name) && ($v['quantity'] > 0)){ $stk ++; } } if($option_id){ if(in_array($v['option_value_id'],$option_id) && ($v['quantity'] > 0)){ $stk ++; } } if(!$option_id && !$option_name){ $stk = 1; } } ?>
Saboti Piele SB9001 Saboti Piele SB9001 Saboti Piele SB9001
Saboti Piele SB9001
270,00 lei 108,00 lei -60%  
Saboti Piele SB9002 Saboti Piele SB9002 Saboti Piele SB9002
Saboti Piele SB9002
270,00 lei 108,00 lei -60%  
Saboti Piele SB9003 Saboti Piele SB9003 Saboti Piele SB9003
Saboti Piele SB9003
160,00 lei 96,00 lei -40%  
Saboti Piele SB9004 Saboti Piele SB9004 Saboti Piele SB9004 Pret special
Saboti Piele SB9004
210,00 lei 126,00 lei -40%  
Saboti Piele SB9005 Saboti Piele SB9005 Saboti Piele SB9005
Saboti Piele SB9005
210,00 lei 126,00 lei -40%  
Saboti Piele SB9006 Saboti Piele SB9006 Saboti Piele SB9006
Saboti Piele SB9006
210,00 lei 126,00 lei -40%  
Saboti Piele SB9009 Saboti Piele SB9009 Saboti Piele SB9009
Saboti Piele SB9009
210,00 lei 147,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9010 Saboti Piele SB9010 Saboti Piele SB9010 Pret special
Saboti Piele SB9010
240,00 lei 120,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9011 Saboti Piele SB9011 Saboti Piele SB9011
Saboti Piele SB9011
270,00 lei 135,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9012 Saboti Piele SB9012 Saboti Piele SB9012
Saboti Piele SB9012
240,00 lei 144,00 lei -40%  
Saboti Piele SB9013 Saboti Piele SB9013 Saboti Piele SB9013
Saboti Piele SB9013
230,00 lei 115,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9014 Saboti Piele SB9014 Saboti Piele SB9014
Saboti Piele SB9014
160,00 lei 112,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9015 Saboti Piele SB9015 Saboti Piele SB9015
Saboti Piele SB9015
180,00 lei 126,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9016 Saboti Piele SB9016 Saboti Piele SB9016
Saboti Piele SB9016
170,00 lei 102,00 lei -40%  
Saboti Piele SB9017 Saboti Piele SB9017 Saboti Piele SB9017
Saboti Piele SB9017
170,00 lei 119,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9018 Saboti Piele SB9018 Saboti Piele SB9018
Saboti Piele SB9018
170,00 lei 119,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9019 Saboti Piele SB9019 Saboti Piele SB9019
Saboti Piele SB9019
160,00 lei 112,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9020 Saboti Piele SB9020 Saboti Piele SB9020
Saboti Piele SB9020
160,00 lei 112,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9021 Saboti Piele SB9021 Saboti Piele SB9021
Saboti Piele SB9021
130,00 lei 91,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9022 Saboti Piele SB9022 Saboti Piele SB9022
Saboti Piele SB9022
130,00 lei 91,00 lei -30%  
Saboti Piele SB9023 Saboti Piele SB9023 Saboti Piele SB9023
Saboti Piele SB9023
220,00 lei 110,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9024 Saboti Piele SB9024 Saboti Piele SB9024
Saboti Piele SB9024
220,00 lei 110,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9025 Saboti Piele SB9025 Saboti Piele SB9025
Saboti Piele SB9025
220,00 lei 110,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9026 Saboti Piele SB9026 Saboti Piele SB9026
Saboti Piele SB9026
210,00 lei 105,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9027 Saboti Piele SB9027 Saboti Piele SB9027
Saboti Piele SB9027
220,00 lei 110,00 lei -50%  
Saboti Piele SB9028 Saboti Piele SB9028 Saboti Piele SB9028
Saboti Piele SB9028
220,00 lei 110,00 lei -50%